Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 02-08-2022

KULERZÓW - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 202/19
Wieliczka, dnia 27.07.2022
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 202/19

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 9 września 2022 roku  o godz 13.00  w sali nr 33 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - składającej się z działek ewidencyjnych o numerze 68, 283 i 312 ( Obręb ewidencyjny 120609_2.0006, Kulerzów)
położonej w miejscowości  Kulerzów  ( Województwo Małopolskie, Powiat Krakowski, Gmina Mogilany ) dla której założono księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie Sądu Rejonowego w  Wieliczce nr KR3I/00018058/2 należącej do dłużniczki Małgorzaty Skop.
Na działce ewidencyjnej nr 68 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny nr 25 w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt podpiwniczony, parterowy, z nieużytkowym strychem (z możliwością adaptacji na cele mieszkalne).Teren działki ogrodzony ze spadkiem w kierunku południowym. W części zabudowanej teren działki ogrodzony, ze spadkiem w kierunku południowym. W części zabudowanej teren częściowo zagospoaarowany roślinnością pielęgnowaną, posadowiona drewniana altana, oraz teren niezagospodarowany. 1ziałka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
działka ewidencyjna nr 283 była niezabudowana, porośnięta zielenią nieurządzoną, samosiejkami nieprzedstawiającymi wartości użytkowej. Teren płaski. Kształt nieregularny, wielokątny, wzdłuż drogi publicznej prosty, bezpośrednio do niej przylegający. rządzenia infrastruktury technicznej w dalszej odległości. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieurządzonej.
Działka ewidencyjna nr 312 była niezabudowana, w większości porośnięta drzewostanem olszyny około 10- 12 letniej (zgodnie z informacjami od Pana Marcina Skop udostępniającego nieruchomość rzeczoznawcy majątkowemu). Teren działki płaski. Kształt działki wydłużonego prostoKąta. Urządzenia infrastruktury technicznej w dalszej odległości. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieurządzonej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  414.882,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 311.161,50   zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w okresie trzech dni przed terminem licytacji ( sygn. akt I Co 760/19 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 ustawy z dnia 11/04/2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmnienionej z dniem 30/04/2016 roku przez ust. z dnia 14/04/2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. poz. 585/  Dyrektor KOWR  działająca na rzecz  Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

 

  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.