Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 02-08-2022

samochód osobowy - Skoda Octavia

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 456/19, KM 2102/21, KM 2741/21
Wieliczka, dnia 04-07-2022
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 456/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik mający kancelarię w  Wieliczce przy ul. Limanowskiego 30 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25/08/2022  roku o godz. 10.00  odbędzie się w miejscowości Wieliczka ul.  Chrobrego 22  pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Skoda Octavia KTT 19VC 2008 r

Wartość szacunkowa: 10 000,00 złCeną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskazanym jak wyżej.

Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.
Obwieszczenie o powyższym zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego
w Wieliczce

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik
POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe  przysługuje skarga  w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.