Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 02-08-2022

SKAWINA - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 168/18, V Km 241/19
Wieliczka, dnia 24.06.2022
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 168/18


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 lipca 2022 droku  o godz 11.00 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1. udział w wynoszący 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej  w miejscowości Skawina  ( działki ewidencyjne nr 5644 i 5645 -  Skawina ul. Armii Krajowej 18 ), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR3I/00008006/0 w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w  Wieliczce. Udział stanowi własność dłużniczki Anny Stefanko

Udział w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 341.000,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  255.750,00    zł

2. udział w wynoszący 1/2 części nieruchomości zabudowanej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej  w miejscowości Skawina  ( działki ewidencyjne nr 5644 i 5645 -  Skawina ul. Armii Krajowej 18 ), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR3I/00008006/0 w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w  Wieliczce. Udział stanowi własność dłużniczki Katarzyny Pałac

Udział w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 341.000,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:  255.750,00    zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w okresie trzech dni przed terminem licytacji ( sygn. akt I Co 159/18 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik


POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.