Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 02-08-2022

TARGOWISKO - nieruchomość gruntowa

Wieliczka, dnia 10.06.2022 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik

ul.  Limanowskiego 30, 32-020 Wieliczka
 12 288-35-55
V Km 1941/18, V Km 2504/17, V Km 670/18, V Km 1392/18, V Km 1578/18, V Km 1609/18
W odpowiedzi podać: Sygn.akt  KM 1941/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik  zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00  w kancelarii Komornika Sądowego w Wielic zce  odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej - niezabudowanej
nieruchomości gruntowej - działka nr 1084 położonej w miejscowości  Targowisko ( Gmina Kłaj, Powiat Wielicki, Województwo Małopolskie ) mającej założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w  Wieliczce nr KR2I/00035624/9. Według zapisów księgi wieczystej nieruchomość posiada powierzchnię 0,3000 HA

Identyfikator działki 121903_2.0009.1084 W księdze wieczystej sposób korzystania z działki oznaczony jako R-Grunty Rolne. Działka ewid. nr 1084 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Na dzień oględzin dojazd do działki odbywa się drogami ziemnymi (drogami polnymi).
Zgodnie z dostępnymi informacjami działka ewid. nr 1084 nie jest uzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu znajdują się w odległości około 150 m od działki. Nieruchomość gruntowa, odpowiadająca działce ewid. nr 1084 o pow. 3000 m2 tworzy kształt wydłużonego prostokąta, jest niezabudowana i porośnięta trawą. Zgodnie z treścią ww. planu, działka ewid. nr 1084 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem ZN/ZZ. - tereny użytków zielonych położone w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (niewielki fragment w południowej części działki), MN/ZZ - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położone w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (południowa część działki), R - tereny rolnicze (niewielki fragment centralnej części działki oraz północna część działki), R/ZZ - tereny rolnicze położone w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.  Przez działkę przebiega również linia wyznaczająca granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 451- Subzbiornik Bogucice.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 81.000,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub na rachunek bankowy komornika 67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka - przy czym rękojmia powinna znajdować się na rachunku kancelarii w dniu poprzedzającym przetarg
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny ( na kwotę tę nie można zaliczyć wpłaconej przez licytanta rękojmi ), nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 cytowanej w/w ustawy KOWR  działająca na rzecz  Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir SzynalikStosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Skargę wnosi się do komornika sądowego
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.