Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 02-08-2022

ZABŁOCIE - udział 3/16 części nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 1849/18
Wieliczka, dnia 09.06.2022
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1849/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 lipca 2022 roku  o godz 9.00  w sali nr 33 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału wynoszącego 3/16 części nieruchomości - składającej się z działek ewidencyjnych o numerze: 317, 439,322, 331, 324, 461/1 i 513
- położonej  w miejscowości   Zabłocie ( Województwo Małopolskie, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice ) posiadającej księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce,  pod nr KW KR1I/00045637/9

Na działce ewidencyjnej nr 439 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt parterowy, z nieużytkowym strychem, podpiwniczony, w zabudowie wolnostojącej. Budynek zrealizowany najprawdopodobniej w latach 60 - tych XX wieku (brak możliwości wskazania konkretnej daty), o konstrukcji tradycyjnej murowanej. ściany zewnętrzne nieocieplone. Dach o konstrukcji drewnianej, nieocieplony, pokryty dachówką. Teren działki nieogrodzony, niezagospodarowany, od strony południowej graniczy z ciekiem wodnym. działce w jej północnej części znajduje się również budynek stodoły o konstrukcji drewnianej w złym stanie technicznym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej.   ( Klasa i użytek -  RIIIb-0,08 HA, ŁIV-0,02 HA, B-RIIIb - 0,16 HA ) 0,620 HA - działka ewidencyjna nr 317 jest niezabudowana. Teren działki ze spadkiem w kierunku południowym. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Urządzenia infrastruktury technicznej w dalszej odległości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. ( Klasa i użytek -  RIIIa  ) - 0,300 HA- działka ewidencyjna nr 322 jest niezabudowana. Teren działki płaski. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego, wąskiego prostokąta. urządzenia infrastruktury technicznej w dalszej Odległości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.  ( Klasa i użytek -  RIIIa  )- 0,07 HA- ewidencyjna nr 324 jest niezabudowana.. Teren działki płaski. Kształt działki regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Urządzenia infrastruktury technicznej w dalszej odległości. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. ( Klasa i użytek -  RIIIa - 0,10 HA, RIIIb - 0,12 HA   ) - 0,22 HA- działka ewidencyjna nr 331 była niezabudowana, porośnięta trawą. Teren działki płaski. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Urządzenia infrastruktury technicznej w sąsiedztwie. Od strony południowej graniczy z ciekiem wodnym. Działka posiada dostępu do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej bez urządzonego wjazdu. ( Klasa i użytek -  ŁIV - 0,20 HA   ) - 0,20 HA- działka ewidencyjna nr 461/1 jest niezabudowana, porośnięta krzewami i drzewostanem nieprzedstawiającym wartości użytkowej. Teren działki płaski. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Urządzenia infrastruktury technicznej w dalszej odległości. Działka posiada dostęp do nieurządzonej, gruntowej drogi publicznej od strony południowej. ( Klasa i użytek - Lz-PsIV - 0,13 HA   ) - 0,13 HA - działka ewidencyjna nr 513 była niezabudowana, porośnięta trawą. Teren działki płaski. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta z wydłużonym bokiem. Urządzenia infrastruktury technicznej w dalszej odległości. Od strony północnej graniczy z ciekiem wodnym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej bez urządzonego wjazdu.( Klasa i użytek -  ŁUIV - 0,12 HA   ) - 0,12 HA


Udział w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 45.750,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania : 34.312,50 zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika 67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w okresie trzech dni przed licytacją ( I Co 1553/18 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 cytowanej w/w ustawy  KOWR  działająca na rzecz  Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik


POUCZENIE Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.