Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 05-01-2022

DOBRANOWICE - nieruchomości gruntowe

Wieliczka, dnia 30.12.2021 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik
ul.  Limanowskiego 30
 12 288-35-55
W odpowiedzi podać: Sygn.akt  KM 1287/21, KMP 26/17, KM 2249/21

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik  zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu 14 lutego 2022 roku o godz. 11.00  w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce mieszczącej się przy ulicy Limanowskiego 30  odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

I. nieruchomości gruntowej   - działka ewidencyjna nr 304/6 położonej  w miejscowości   Dobranowice,   posiadającej księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr KW KR1I/00000969/8
Działka posiada powierzchnię 0,2469 ha Działka posiada  dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej ( działka ewidencyjna nr 320 ) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - Obszar "C" przyjętego Uchwałą nr XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016 roku  - działka ewidencyjna nr 304/6, obręb 0005 Dobranowice znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 75MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 205.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 153.750,00 zł

II. nieruchomości gruntowej  - działka ewidencyjna 339/1 położonej  w miejscowości   Dobranowice,  posiadającej księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr KW KR1I/00039349/8
Działka posiada powierzchnię 0,0547 ha. Działka posiada  dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej ( działka ewidencyjna nr 320 )
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - Obszar "C" przyjętego Uchwałą nr XXVI/314/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27 października 2016 roku  - działka ewidencyjna nr 339/1, obręb  Dobranowice znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 74MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ograniczonym rozwojem ( ok. 95 % ) oraz w minimalnej wschodniej części wzdłuż drogi publicznej w obszarze oznaczonym symbolem 20 KDZ - tereny tras komunikacyjnych ( ok. 5% )

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 36.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 27.000,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  w  gotówce
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
( przy czym przed rozpoczęciem przetargu rękojmia powinna znajdować się na rachunku kancelarii ).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny ( na kwotę tę nie można zaliczyć wpłaconej przez licytanta rękojmi ), nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych ( na kwotę tę nie zalicza się złożonej rękojmi ), przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw dożytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir SzynalikPOUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Skargę wnosi się za pośrednictwem komornika sądowego. Przedmiotem skargi nie może być samo wyznaczenie terminu licytacji.