Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 05-01-2022

GRABIE - udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oraz całej nieruchomości

Wieliczka, dnia 30.12.2021 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik
Kancelaria Komornicza Nr V w Wieliczce
ul.  Limanowskiego 30, 32-020 Wielicka

 12 288-35-55
W odpowiedzi podać: Sygn.akt  V Km 166/20, V GKm 132/20, V Km 212/20


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik   zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu 17 lutego 2022 roku  o godz. 11.00 w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce ( ul. Limanowskiego 30 )  odbędzie się

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udział wynoszący 1/2 części nieruchomości oraz całej nieruchomości - działka ewidencyjna nr 83/5 ( Identyfikator działki 121905_5.0008.83/5 ) położonej w miejscowości  Grabie posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Wieliczce nr KR1I/00055811/6

Działka ewidencyjna o powierzchni 1835 m2 posiada regularny kształt zbliżony do trapezu. Nieruchomość jest płaska, pozbawiona większych deniwelacji. Na dzień oględzin jest niezagospodarowana, porośnięta trawami i drzewami. Przy zachodniej granicy działki usytuowany jest słup elektroenergetyczny  Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1835HA

Udział w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 97.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 72.750,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
nieruchomości
( 9.700,00 zł. ) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  w  gotówce. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
( przy czym przed rozpoczęciem przetargu rękojmia powinna znajdować się na rachunku kancelarii ).

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny ( na kwotę tę nie można zaliczyć wpłaconej przez licytanta rękojmi ), nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw dożytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik

Stosownie do art.767 kpc na powyższe przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Skargę wnosi się za pośrednictwem komornika sądowego. Przedmiotem skargi nie może być samo wyznaczenie terminu licytacji. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.