Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 05-01-2022

SKAWINA - lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 198/18, V Km 1491/19
Wieliczka, dnia 17-12-2021
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 198/18

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  2 lutego 2022 roku o godz 9.00 w sali nr 32  Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości  Skawina, ul. Pułaskiego 1/13 mającej założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w  Wieliczce nr KR3I/00031193/7
Nieruchomość w niej opisana stanowi własność dłużnika
Przybyło Leszek
Lokal posiada powierzchnię użytkową wynoszącą 21,54 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica nr 013 o powierzchni 5,35 m2. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 26,89 m2. Z własnością nieruchomości lokalowej związany jest udział nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 232/10000 części. W księdze wieczystej widnieje wzmianka o wniosku o wpis przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku. Wskazany udział w użytkowaniu wieczystym związany z prawem własności nieruchomości lokalowej  na podstawie w/w ustawy staje się udziałem w nieruchomości wspólnej oraz częściach wspólnych budynku. Lokal jest usytuowany na pierwszej kondygnacji budynku Lokal wyposażony jest we wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego użytkowania. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku wielolokalowego. Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, zrealizowany w 1956 roku, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, ocieplony, otynkowany, prowadzona systematyczna gospodarka remontowa. W lokalu instalacje: wod.- kan., elektryczna, CO., gazowa oraz teletechniczna- Struktura lokalu: pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, łazienka z prysznicem i WC. Dla nieruchomości na której usytuowany jest budynek jest prowadzona księga wieczysta o numerze     KR3I / 00004382 / 1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 97.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:   72.750,00   zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w okresie trzech dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Wieliczce I Wydział Cywilny ( I Co 891/18 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.