Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 05-01-2022

NIEPOŁOMICE - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo - produkcyjnym orazodrębne nieruchomości gruntowe

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 2229/12, V GKm 52/21
Wieliczka, dnia 20.12.2021
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 2229/12

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  2 lutego 2022 roku o godz 10.15 w sali nr 32 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

I. nieruchomości gruntowej - działka  nr 2573/17 o pow. 0,6167 ha zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym oraz działka nr 2573/13 o pow. 0,0274 ha położone w miejscowości Niepołomice,     stanowiącej własność dłużnika: Fabryka Luster  Krakszkło sp.  z o.o. posiadająca założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR2I/00030767/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  3.251.485,00 zł. + VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 2.438.613,75     zł +VAT

I. Wartość oszacowania działki 2573/13 wynosi 30.792,00 zł. + 23 % VAT. Cena wywołania działki wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 23.094,00 zł. + 23% VAT
II. Wartość oszacowania działki 2573/17 wynosi 3.220.693,00 zł. Cena wywołania działki wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 2.415.519,75 zł.

II. nieruchomości gruntowej - działka  nr 2573/5 o pow. 0,0742 ha położona w miejscowości Niepołomice stanowiącej własność dłużnika: Fabryka Luster  Krakszkło sp.  z o.o. posiadająca założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR2I/00031037/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  83.386,00 zł. + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 62.539,50     zł + 23% VAT

 III. nieruchomości gruntowej - działka  nr 2573/8 o pow. 0,0126 hapołożona w miejscowości Niepołomice stanowiącej własność dłużnika: Fabryka Luster  Krakszkło sp.  z o.o. posiadająca założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR2I/00031040/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  14.160,00 zł. + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 10.620,00  zł + 23% VAT

IV. nieruchomości gruntowej - działki nr 2573/15 oraz 2573/16  o łącznej  pow. 0,3390 ha  położone w miejscowości Niepołomice stanowiąca własność dłużnika: Fabryka Luster  Krakszkło sp.  z o.o. posiadająca założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR2I/00031038/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  380.969,00 zł. + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 285.726,75  zł + 23% VAT
Nieruchomość stanowi całość gospodarczą i jest oszacowana na kwotę 3.730.000,00 zł.

O obciążeniu sprzedaży podatkiem VAT lub zwolnieniu dostawy nieruchomości z obowiązku zapłaty podatku VAT komornik sądowy poinformuje na licytacji. Jednakże organ egzekucyjny zastrzega, że okoliczności wpływające na ten obowiązek mogą się zmienić aż do prawomocnego przysądzenia prawa własności nieruchomości.

    Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej  przed  przystąpieniem do przetargu  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika ( powinna się znajdować na rachunku komornika w dniu licytacji )
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu przetargu rękojmia nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w okresie trzech dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ( sygn. akt I Co 189/19 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 cytowanej w/w ustawy  Agencja  działająca na rzecz  Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.
  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.