Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 05-01-2022

NIEPOŁOMICE - nieruchomość gruntowa zabudowana oraz nieruchomość gruntowa

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 2334/16, V Km 510/17, V Km 509/17, V Km 1401/18, V Km 167/20
Wieliczka, dnia 8-12-2021
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 2334/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24 stycznia 2022 roku  o godz 9.00  w sali nr 33 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działka nr 1305/1 o pow. 0,0679 ha oraz działka nr 1305/2 o pow. 0,0651 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Niepołomice stanowiącej własność dłużnika:
Jurkiewicz Jacek
  Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z użytkowym poddaszem w zabudowie wolnostojącej. Budynek zrealizowany w latach 2005-2006. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. Nieruchomość jest zabudowana również budynkiem wiaty i altany.
posiadająca założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce nr KR2I/00027299/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 882.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:  588.000,00    zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Akta sprawy egzekucyjnej można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce w okresie trzech dni przed licytacją ( sygn. akt I Co 1176/16 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.