Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 05-01-2022

Czarnochowice - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieskzalnym

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 2095/18
Wieliczka, dnia 15.11.2021
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 2095/18O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  12 stycznia 2022 roku o godz 9.00  w sali nr 32 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej - działka nr 368  o powierzchni 0,3100 ha - zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w miejscowości Czarnochowice,     stanowiącej własność dłużnika: Mielnik Barbara posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze KR1I/00014020/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  621.734,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 466.300,50     zł

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu licytacji ( przed przystąpieniem do przetargu ) w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
( przed rozpoczęciem przetargu rękojmia powinna znajdować się na rachunku bankowym komornika sądowego )
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta sprawy egzekucyjnej można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce I wydział Cywilny w okresie trzech dni przed licytacją ( sygn. akt sprawy I Co 864/13 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik


POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.