Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 17-09-2021

WOLA BATORSKA - udzial w części nieruchomości

Wieliczka, dnia 30-06-2021 r.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik
ul.  Limanowskiego 30
 12 288-35-55
W odpowiedzi podać: Sygn.akt  KM 1637/14

                                         O B W I E S Z C Z E N I E                                             
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik  zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu  21 października 2021 roku o godz.12.00  w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce  odbędzie się
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

1. udział w wysokości 1/2 części  w nieruchomości - działka nr 381/6
położonej  Wola Batorska,    stanowiącej własność dłużnika: Tarasińska Milena
posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wieliczce ZW KW Niepołomice nr KR2I/00028834/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 184.500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 138.375,00 zł
2. udział w wysokości 1/2 części  w nieruchomości - działka nr 381/6
położonej  Wola Batorska,    stanowiącej własność dłużnika: Moćiljanin Mladen
posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wieliczce ZW KW Niepołomice nr KR2I/00028834/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 184.500,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 138.375,00 zł

Na nieruchomości - działka ewidencyjna nr 381/6 - posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o numerze porządkowym 869, parterowy niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku. Jest to obiekt zrealizowany w latach 2008-2009 o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne nieocieplone i nieotynkowane. Ściany z podbitki pod okapem kaloryferów, brak parapetów, brak stolarki wewnętrznej. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wynosi: 87,14 m 2.
Według informacji z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie zostało skuteczne złożone zgłoszenie zakończenia budowy/zgłoszenie o przystąpieniu do użytkowania budynku..
Budynek objęty jest decyzją zatwierdzeniu projektu budowlanego i o pozwoleniu na budowę z dnia 9 czerwca 2008 roku wydanej przez Starostę Wielickiego o numerze 248/2008.  Rzuty kondygnacji znajdują się do wglądu w kancelarii komorniczej

3. udział w wysokości 1/6 części  w nieruchomości  - działka nr 381/7
położonej  Wola Batorska,    stanowiącej własność dłużnika: Tarasińska Milena
posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wieliczce ZW KW Niepołomice nr KR2I/00028215/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.700,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2.775,00 zł
4.  udział w wysokości 1/6 części  w nieruchomości - działka nr 381/7
położonej  Wola Batorska,    stanowiącej własność dłużnika: Moćiljanin Mladen
posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wieliczce ZW KW Niepołomice nr KR2I/00028215/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.700,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2.775,00 zł
Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do nieruchomości - działka ewidencyjna nr 381/6.
Łącznie nieruchomość wraz z udziałami w nieruchomości drogowej została oszacowana na kwotę
376.400,00 zł. ( cena wywołania za wszystkie udziały w nieruchomościach wynosi 282.300,00 zł. )
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
nieruchomości w  gotówce. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Rękojmi nie składa się,  jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.
Gdy  jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny ( na kwotę tę nie może zostać zaliczona kwota wpłaconej rękojmi ), nie mniej jednak niż 500,00 zł , przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego.
Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy nie odpowiada za zgodność wykonania budynku z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik
Zastępca Komornika Sądowego Asesor Komorniczy
Paweł Świerad


POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Skargę wnosi się do komornika sądowego. Skarga nie przysługuje na wyznaczenie terminu czynności.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.