Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 26-05-2021

LUSINA - udziały w części nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Km 1198/10, V Km 3603/10, V Km 1179/10, V Km 55/10, V Km 73/10, V km 918/10
Wieliczka, dnia 05-05-2021
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 1198/10

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  9 czerwca 2021 roku o godz 9.00 w sali nr 32 Sądu Rejonowego w  Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
1. udział nr 1 w wysokości 12654/25307 części w lokalu mieszkalnym numer 1
Nieruchomość opisana jest jako: lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 36A, 36B  położona  jest w miejscowości   Lusina,  posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Skawinie pod nr KW KR3I/00034480/7.
Udział w prawie własności oszacowany jest na kwotę: 105.010,20 zł + 23% VAT
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 78.757,65 zł + 23% VAT
2. udział nr 2 w wysokości 12653/25307 części w lokalu mieszkalnym numer 1
Nieruchomość opisana jest jako: lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym nr 36A, 36B  położona  w miejscowości   Lusina,  posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Skawinie pod nr KW KR3I/00034480/7
Udział w prawie własności oszacowany jest na kwotę: 105.001,80  zł. + 23% VAT
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 78.751,35 zł. + 23% VAT
3. udział nr 5 w wysokości 1/8 części nieruchomości - działka nr 75/48 ( droga dojazdowa do nieruchomości - działka nr 75/49 )
położonej w miejscowości  Lusina,  posiadającej obecnie założoną księgę wieczystą w w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Skawinie pod nr KW KR3I/00031064/4
Udział w prawie własności oszacowany jest na kwotę: 4.840,50  zł + 23% VAT
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.630,38 zł + 23% VAT
      4. udział nr 6 w wysokości 1/8 części nieruchomości - działka nr 75/48 ( droga dojazdowa do nieruchomości - działka nr 75/49 )
położonej w miejscowości  Lusina,  posiadającej obecnie założoną księgę wieczystą w w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Skawinie pod nr KW KR3I/00031064/4
Udział w prawie własności oszacowany jest na kwotę: 4.840,50  zł + 23% VAT
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.630,38 zł + 23% VAT

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania  nieruchomości   najpóźniej   w dniu poprzedzającym  przetarg  w  gotówce  lub  w  postaci książeczki oszczędnościowej  banków upoważnionych według prawa bankowego do jej  wystawienia,  zaopatrzonej  w  upoważnienie  właściciela  do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta sprawy egzekucyjnej można przeglądać w terminie 3 dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Wieliczce I Wydział Cywilny ( I Co 968/09 )
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
  Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym  Wieliczce
Sławomir Szynalik

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony  przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.