Aktualności

1. godziny pracy 24 grudnia 2019 r

W dniu 24 grudnia 2019 r. kancelaria czynna będzie w godzinach 8-13!więcej


pokaż wszystkie wiadomości

Poniżej podajemy odbywające się licytacje

Wieliczka, data: 26-05-2021

RENAULT TRAFIC 2.0 DCI TURBO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
 Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30
tel.:(12) 288-35-55,  fax: (12) 345-03-43,  www.wieliczka.komornik.pl, e-mail: wieliczka@komornik.pl
KONTO PKO BP O/Kraków  nr 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726
Sygn. akt  V Kmp 26/17
Wieliczka, dnia 29-04-2021
w  odpowiedzi podać: sygn. akt  Kmp 26/17OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik mający kancelarię w  Wieliczce przy ul. Limanowskiego 30 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 czerwca 2021  o godz. 11:00   odbędzie się w siedzibie dłużnika
w miejscowości  Dobranowice 127 druga licytacja ruchomości należących do dłużnika Chrustek Leszek.
Przedmiotem licytacji jest:

RENAULT TRAFIC 2.0 DCI TURBO
nr rej.: KWI 37248
Rok produkcji: 2007
Rejestracja: KWI37248
Silnik: poj: 1995,00 cm3, moc: 88,00 KM, rodz. paliwa: OLEJ NAPĘDOWY
VIN: VF1FLAHA67V304411
Rodzaj: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
Marka: RENAULT
Model: TRAFIC 2.0 DCI TURBO
Data pierwszej rejestracji: 2007-09-01
Wartość szacunkowa: 9 700,00 + 23% VAT zł.Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania [10%], najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
 Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.


Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu wskazanym jak wyżej.

Za zakupione ruchomości komornik nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Jednocześnie komornik zawiadamia, że licytacja nie może rozpocząć się później niż w dwie godziny po czasie oznaczonym w obwieszczeniu.
Obwieszczenie o powyższym zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego
w Wieliczce

Z upoważnienia komornika
Asesor Komorniczy Janusz Sudoł
Z upoważnienia komornika
Asesor Komorniczy Paweł Świerad
Komornika Sądowy
Sławomir Szynalik
POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe przysługuje skarga do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w  Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Skargę wnosi się za pośrednictwem komornika sądowego.